گروه مهندسی سپنتا -  MKS Sepanta Company

Enter                                        ورود با زبان فارسی  

You Dream We Make it

دکوراسیون منزل و مغازه و شرکت، مقاوم سازی، مقاوم سازی یک اتاق، بازسازی و مرمت ساختمان ها، طراحی، نظارت و اجرای سازه ها، ماکت معماری، تحلیل خطر، سیستم اطفای حریق، خانه هوشمند